Markt 11 | 8471 AS Wolvega | Tel 06 5060 1750
Tjibbe Boringa

Klachten, betalingsregeling en privacy-statement

Betalingsregeling

Verloskundigen hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars, dus alle verloskundige zorg declareren wij rechtstreeks bij de verzekeraar en zit in het basispakket. Wel gaat dit ten koste van je eigen risico.
Ik declareer pas als alles achter de rug is en de kraambezoeken heb afgesloten.

Klachtenregeling

Mocht het zo zijn, dat er dingen gebeuren of gebeurd zijn, waar jullie niet tevreden over zijn, dan is het het beste om te proberen dit met mij te bespreken. Ik sta hier beslist open voor.
Komen we er niet uit, of is de fout te ernstig, dan kun je terecht bij onze beroepsgroep, de K.N.O.V. of het CBKZ (centraal bureau klachtenmanagement in de zorg): www.klachtverloskunde.nl

 Privacy-statement

INLEIDING
Deze website, www.verloskundeweststellingwerf.nl, wordt onderhouden door Tjibbe Boringa, verloskundige van Verloskunde Weststellingwerf. In dit privacy-statement wordt uitgelegd hoe de praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en cliënten van de praktijk.
In het privacy-statement wordt ondermeer beschreven, welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de gegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden verstrekt.

INFORMATIE OVER VERLOSKUNDE WESTSTELLINGWERF
Verloskunde Weststellingwerf is gevestigd te Wolvega en ingeschreven onder nummer 77823710 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Voor vragen over het privacy-statement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 06-50601750. Ook is er contact op te nemen via het mailadres vk-wolvega@live.nl.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Via de volgende instanties worden gegevens verzameld en uitgewisseld:
- Obstetrisch Registratie Feedback En Uitwisselingssysteem. Ik maak gebruik van ORFEUS-online, voor het opslaan van gegevens, die betrekking hebben op de zwangerschap en bevalling, zoals zwangerschapscontroles e.d.
Via ORFEUS worden ook (geanonimiseerde) gegevens doorgegeven aan Perinatale Registratie Nederland en bijvoorbeeld in het geval van een aanvraag voor de NIPT, aan Peridos.
- Collega zorgverleners, voor zover dat van belang is voor het leveren van goede zorg. Het gaat dan om huisartsen, collega verloskundigen, gynaecologen en ander relevant ziekenhuispersoneel, Jeugdgezondheidszorg van de GGD, enz.
- Stichting GERRIT, voor het beheer van "zorgmail", het veilige emailverkeer in de zorg.
- De web-beheerder, voor zover het het online aanmeldingsformulier betreft.
- "VeCoZo", het Veilige Communicatiesysteem in de Zorg, voor de controle van zorgverzekeringsnummer en het Burger Service Nummer, ten behoeve van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

BEWAARTERMIJN
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is in de zorg, 15 jaar, of zolang de verloskundige praktijk nodig acht voor bijvoorbeeld naslag of vragen van de betreffende cliënt.

VERWERKERS EN ANDERE DERDEN
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de verloskundige praktijk worden verwerkt, door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de verloskundige praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen, zoals beschreven in dit privacy-statement. De persoonsgegevens worden ook aan anderer partijen verstrekt, als de verloskundige daartoe verplicht is, op basis van de wet, of een gerechtelijke uitspraak.

PRIVACYRECHTEN
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om de verloskundige praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG), van rectificatie (art 16 AVG), of wissing van jouw persoonsgegevens (art 17 AVG). Ook heb je het recht om de verloskundige praktijk te verzoeken, om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens (art 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art 20 AVG) en het recht van bezwaar (art 2 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden, over wanneer het mogelijk is, één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als je gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kun je contact met mij opnemen, via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Dit privacy-statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam, om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 01-09-2018